012 325 0117 admin@nhsv.org.za

Publikasies

Skakels

Dagbestuur

Die NHSV Dagbestuur word deur die Nasionale kongres uit haar lede gekies en vergader so dikwels nodig. Die NHSV Dagbestuur word deur die Nasionale kongres uit haar lede gekies en vergader so dikwels nodig.

Die dagbestuur sien soos volg daaruit:

Voorsitter: Mev Mari-lizé Beukes

Sekretaris: Mev Wilna Koekemoer

Tesourier: Mev Sanet van Wyk

Visevoorsitter: Mev Karin Steenekamp

Visesekretaris: Mev Ronél Bezuidenhout

Visetesourier: Mev Wializé Rocher

Vir enige navrae aangaande die NHSV, kontak asseblief die NHSV kantoor 012 325 0117 of e-pos admin@nhsv.org.za.

Hoofbestuur

Die NHSV Hoofbestuur word saamgestel uit die 6 dagbestuurslede, verkies by die Nasionale kongres en die streekverteenwoordigers van die 18 streke van die NHSV en vergader minstens twee keer per jaar. Die Nasionale kongres van die NHSV vind elke derde jaar plaas. Die streekbesture word verkies op die eerste streekbyeenkomste wat gehou word na die Nasionale kongres. Die streekbyeenkomste vind jaarliks plaas tussen elke Nasionale kongres.

Die NHSV Hoofbestuur word saamgestel uit die 6 dagbestuurslede, verkies by die Nasionale kongres en die streekverteenwoordigers van die 17 streke van die NHSV en vergader minstens twee keer per jaar. Die Nasionale kongres van die NHSV vind elke derde jaar plaas. Die streekbesture word verkies op die eerste streekbyeenkomste wat gehou word na die Nasionale kongres. Die streekbyeenkomste vind jaarliks plaas tussen elke Nasionale kongres.

Die huidige streekverteenwoordigers van die NHSV Hoofbestuur sien soos volg daar uit:

Bloemfonteinstreek: Vakant
Dorslandstreek: Mev Susan Janse van Rensburg
Hoëveldstreek: Mev Marna Wolmarans
Natalstreek: Mev Dalene Pieterse
Noord-Kaapstreek: Mev Marietjie Schutte
Noordelike Pretoriastreek:  Mev Antoinette van Rensburg
Noord-Transvaalstreek: Mev Trudie Joubert
Noordwesstreek: Mev Maleny de Beer
Oos-Kaapstreek: Mev Elsie Slabbert
Oos-Randstreek: Vakant
Oos-Transvaalstreek: Vakant
Pretoriastreek: Mev Poppie Jordaan
Rustenburgstreek: Mev Thea van Rooyen
Swellendamstreek: Mev Marina Nortjé
Vaalrivierstreek: Mev Sonette Benson
Wes-Kaapstreek: Ds Hannelie Botha 
Wes-Randstreek: Mev Louise Coetzee

Vir enige navrae rakende die streekinligting of kontakbesonderhede van die streekverteenwoordigers, kontak asseblief mev Rozelda Nel by die NHSV kantoor  012 325 0117 of e-pos admin@nhsv.org.za.

Streekindeling

Bloemfontein

Voorsitter: Vakant                                        Kontak mev Mari-lizé Beukes                            tel 082 562 9399, m.beukes@mweb.co.za

  

 1. Bloemfontein
 2. Bloemfontein-Wes
 3. Bothaville
 4. Goudveld (Welkom)
 5. Kroonstad
 6. Odendaalsrus
 7. Riebeeckstad
 8. Viljoenskroon
 9. Virginia (stertak)

Dorsland

 Voorsitter: Mev Susan Janse van Rensburg   Sel: 00-264-64-202044   susan.morsjorsies@gmail.com

 1. Gobabis
 2. Grootfontein
 3. Namibkus (voorheen Walvisbaai)
       Namib-Suid
  4.  Otjiwarongo
       Outjo
  5.  Tsumeb
  6.Windhoek

Hoëveld

 Voorsitter: Mev Marna Wolmarans                   Sel 082 880 9373,       marna.wolmarans@sasol.com

 

 1. Bethal
 2. Breyten
 3. Bronkhorstspruit
 4. Carolina
 5. Chrissiesmeer  (stertak)
 6. Delmas
 7. Eendracht
 8. Ermelo
 9. Ermelo-Suid
 10. Evander
 11. Hendrina
 12. Kriel
 13. Memel
 14. Morgenzon
 15. Ogies
 16. Piet Retief
 17. Pongola
 18. Secunda
 19. Standerton
 20. Suidoos-Witbank
 21. Trichardtsfontein
 22. Volksrust
 23. Witbank-Noord
 24. Witbank-Suid

Natal

  Voorsitter: Mev. Dalene Pieterse                     Sel 066 2083884      dalenepieterse578@gmail.com

 

 1. Durban
 2. Durban-Suid
 3. Empangeni
 4. Ladysmith
 5. Newcastle
 6. Pietermaritzburg
 7. Pinetown
 8. Richardsbaai
 9. Saffierkus
 10. Utrecht
 11. Vryheid

Noord-Kaap

  Voorsitter: Mev. Marietjie Schutte                     Sel: 082 737 6169    marietjieschutte16@gmail.com

 

 1. Christiana
 2. Donegal
 3. Dora Theo Kimberley
 4. Goede Hoop
 5. Kathu
 6. Kuruman (stertak)
 7. Molopo
 8. Postmasburg (stertak)
 9. Upington
 10. Vaalharts
 11. Vanderkloof
 12. Vryburg

Noordelike Pretoria

 Voorsitter: Mev Antoinette van Rensburg
 Sel no 083 533 0812         antoinette@H4L.co.za

 

 1. Bergsig
 2. Derdepoort
 3. Eben Haëzer (Nederlandssprekende                                           gemeente Pretoria)
 4. Grootvlei
 5. Hartebeeshoek
 6. Magaliesmoot
 7. Montana (eie bedieningsplan)
 8. Montana-Oos
 9. Noordelike Pretoria
 10. Noordwestelike Pretoria
 11. Oos Moot
 12. Pierneef
 13. Pretoria-Noord
 14. Villieria
 15. Wesmoot
 16. Witfontein
 17. Wonderboom
 18. Wonderboompoort
 19. Wonderboom-Suid

Noord-Transvaal

 Voorsitter: Mev Trudie Joubert                         Tel 015 781 6263 (h)          dshenk@mweb.co.za

1. Ebenhaézer
2. Kampersrus
3. Koedoesrand
4. Laeveld
5. Letsitele
6. Louis Trichardt
7. Messina
8. Naboomspruit
9. Onverwacht
10.Phalaborwa
11.Piet Potgieter
12.Potgietersrus
13.Roedtan
14.Rust der Winter
15.Tzaneen
16.Vaalwater
17.Warmbad
18.Waterberg
19.Welgelegen-Pietersburg
20.Harare Zimbabwe (stertak)

Noordwes

 Voorsitter: Mev Maleny de Beer                              Sel  073 466 0405, malenyd19@gmail.com 

 

 1. Bosmansrust
 2. Declerqville
 3. Delareyville
 4. Grimbeekpark
 5. Hartbeesfontein
 6. Klerksdorp
 7. Klerksdorp-Doringkruin
 8. Klerksdorp-Oos Môrester
 9. Klerksdorp-Suid
 10. Klerksdorp-Wilkoppies (onaktief 01/03/14)
 11. Leeudoringstad
 12. Makwassie
 13. Orkney
 14. Ottosdal
 15. Potchefstroom
 16. Potchefstroom-Noord
 17. Potchefstroom-Studente (geen tak)
 18. Potchefstroom-Suid
 19. Stilfontein-Wes
 20. Venterskroon
 21. Wolmaransstad

Oos-Kaap

  Vooristter: Mev. Elsie Slabbert                          Sel 082 427 4892            teslabbert@gmail.com

 1. Cradock
 2. Jeffreysbaai
 3. Oos-Londen
 4. Port Elizabeth
 5. Queenstown (stertak)
 6. Setlaars
 7. Sionshoogte (stertak)

Oos-Rand

 Voorsitter: Vakant

Kontak Mev. Wializé Rocher                      Sel 082 850 1684, wialize@gmail.com    

 1. Alberton
 2. Alberton-Wes
 3. Balfour
 4. Benoryn
 5. Boksburg
 6. Brackenhurst
 7. Brakpan
 8. Brakpan-Harmonie
 9. Elsburg
 10. Germiston
 11. Greylingstad
 12. Groeneweide
 13. Heidelberg
 14. Kempten
 15. Kemptonpark-Oos
 16. Makarios
 17. Nigel
 18. Parkrand
 19. Primrose
 20. Primrose-Oos
 21. Selcourt
 22. Springs-Noord
 23. Springs-Oos
 24. Sundra
 25. Villiers
 26. Witfield
 27. Zesfontein (stertak)
 28. Zuurfontein

Oos-Transvaal

Voorsitter: Vakant                                        Kontak mev Karin Steenekamp                         Sel 082 266 5245, sb@lexlaw.co.za         

 1. Barberton
 2. Belfast (stertak)
 3. Dullstroom (stertak)
 4. Hazyview
 5. Komatipoort
 6. Koornfontein
 7. Lydenburg
 8. Malelane
 9. Marble Hall
 10. Middelburg
 11. Middelburg-Noord
 12. Nelspruit
 13. Roossenekal
 14. Sabie
 15. Steelpoort
 16. Stoffberg (stertak)
 17. Van der Hoff
 18. Waterval Boven
 19. Witrivier

Pretoria

 Voorsitter: Mev Poppie Jordaan         Sel 082 941 4943     poppie.jordaan@gmail.com

 

 1. Elandspoort
 2. Erasmia
 3. Midstream
 4. Olifantsfontein
 5. Philadelphia
 6. Pretoria
 7. Pretoria-Oos
 8. Pretoria-Wes
 9. Rietvallei
 10. Rooihuiskraal
 11. Silverton
 12. Swartkop
 13. Verwoerdburg
 14. Wapadrant

Rustenburg

Voorsitter: Mev Thea van Rooyen                    Sel 073 723 9883, theavanrooyen100@gmail.com                                                 

 1. Brits
 2. Buffelspoort
 3. Coligny
 4. Gaborone
 5. Gerdau
 6. Groot Marico
 7. Hartebeestpoort
 8. Joachim Prinsloo
 9. Koster
 10. Lichtenburg
 11. Lichtenburg-Oos
 12. Mafeking
 13. Ruskoppies (Dwaalboom)
 14. Rustenburg Jac van Belkum
 15. Rustenburg-Kloof
 16. Rustenburg-Suid
 17. Rustenburg-Tuine
 18. Sannieshof
 19. Schoemansdal
 20. Ventersdorp
 21. Vliegepoort
 22. Zeerust
 23. Zwartruggens

Swellendam

 Voorsitter: Mev Marina Nortjé                         Sel  084 402 1171, marina.nortje7@gmail.com

 1. Mosselbaai / afd Stilbaai
 2. Oudtshoorn / afd Beaufort-Wes
 3. Outeniqua / afd Knysna
 4. Swellendam / afd Bredasdorp

Vaalrivier

 Voorsitter: Mev. Sonette Benson                     Sel 082 420 8428     sonette.benson09@gmail.com 

  

 1. Bethlehem (stertak)
 2. Clocolan
 3. Drie Riviere
 4. Drie Riviere-Oos
 5. Duncanville
 6. Harrismith
 7. Heilbron
 8. Meyerton
 9. Meyerton-Suid
 10. Parys
 11. Rietspruit
 12. Reitz
 13. Sasolburg
 14. Sasolburg-Suid
 15. Sonlandpark
 16. Vaalpark
 17. Vanderbijlpark
 18. Vanderbijlpark-Oos
 19. Vanderbijlpark-Suid
 20. Vereeniging (stertak)
 21. Vredefort (stertak)

Wes-Kaap

  Voorsitter: Ds Hannelie Botha                        Sel  082 923 9439           diechristelikevrou@gmail.com           

 

 1. Bellville
 2. Kaapstad
 3. Paarl
 4. Stellenbosch
 5. Strand
 6. Weskus
 7. Worcester

Wes-Rand

  Voorsitter: Mev Louise Coetzee                        Sel 076 474 2822              nhsv@nhkkruin.co.za

 

 1. Carletonville
 2. Culembeeck
 3. Eikenhof
 4. El-Flora
 5. Horison Roodepoort
 6. Johannesburg
 7. Johannesburg-Suid
 8. Johannesburg-Wes
 9. Krugersdorp
 10. Krugersdorp-Noord
 11. Krugersdorp-Oos
 12. Krugersdorp-Wes
 13. Kruin
 14. Losberg
 15. Magaliesburg
 16. Midrand
 17. Nederlandssprekende gemeente Johannesburg
 18. Newlands
 19. Noordrand
 20. Randburg
 21. Randfontein Midpark
 22. Sionspoort
 23. Tarlton (stertak)
 24. Turffontein
 25. Weltevreden
 26. Westonaria
 27. Wonderfontein

Komitees

Studieleningsfondskomitee

 

Mev Sanet van Wyk (Voorsitter)
Mev Mari-lizé Beukes (Visevoorsitter)
Mev Wilna Koekemoer (Sekretaris)
Ds Janine Bevolo-Manders (Dagbestuurslid)  Mev Rozelda Nel (NHSV kantoor)

Raadgewend:
Verteenwoordiger Fakulteit Teologie
UPVoorsitter van die Kuratorium
Predikante van studentegemeentes

Redaksie van: Die Christelike Vrou

Ds Hannelie Botha (Redakteur)
Ds Annerie Conradie  
Ds Annerie Conradie  
Mev Thea van Rooyen  
Mev Danie Smith  
Mev Sonette Benson  
Mev Ina Jansen van Vuren

Konstitusiekomitee

Mev Mari-lizé Beukes (Voorsitter)
Mev Annali Venter  
Mev Marita Fourie  
Dr André Ungerer  
Mev Tessa Coetzer

Indien daar wysigings aan die konstitusie aangebring word, word dit by die Nasionale NHSV kongres voorgelê vir goedkeuring.

Organogram